web site hit counter

نکات مورد توجه در مورد محفظۀ ذخیره سازی زیر زین موتورسیکلت:...

.

.

.

..

.

- از گذاشتن مواد قابل اشتعال و یا مواد حساس به حرارت بالا در محفظه خودداری نمایید.

.
- از گذاشتن اجسام شکستنی در محفظه خودداری نمایید.

.
- از گذاشتن بنزین و یا روغن در محفظه خودداری نمایید.

.
- پیش از سواری، مطمون شوید زین به درستی و بدون حرکت در جای خود قرار گرفته است.

.

.

.

.

.

9/12/2013
عکس محفظه، ذخیره سازی، زیر زین، موتورسیکلت، موتور، موتورسیکلت، زین