web site hit counter

نکات مورد توجه در هنگام ترمزگیری با موتور سیکلت:..

.

.

.

.

.

- همواره پیش از سواری، از کارکرد درست سیستم ترمز مطمئن شوید.

.
- برای ترمزگیری مناسب، به تدریج هر دو ترمز جلو و عقب را به صورت همزمان بگیرید و به تدریج سرعت خود را کم کنید.

.
- اگر در هنگام سواری در هوای بارانی و یا بر روی جادۀ خیس و لغزنده و بر روی سطوح فلزی (مانند پل های فلزی و درپوش کانال ها) به طور ناگهانی ترمز بگیرید، تایرها دچار لغزش شده و از مسیر خود منحرف می شوند. در جاده هایی با این شرایط، سرعت را به تدریج کم کنید و ترمزگیری را با نهایت دقت انجام دهید.

.
- از ترمزگیری های چندباره اجتناب کنید زیرا این کار دمای دیسک و لنت ترمزها را بالا می برد، و در نهایت موجب نقص در سیستم ترمز خواهد شد.

.
- پیش از دور زدن، از سرعت خود بکاهید. کاهش سرعت یا دنده در لحظۀ دور زدن ممکن است موجب لغزش چرخ ها و واژگونی موتورسیکلت شود.

.
- مراقب باشید روغن، گریس و مواد روان کننده، سطح لنت ترمز را آلوده نکند زیرا با این کار از سطح اصطکاک کاسته شده و سیستم ترمز با اشکال مواجه خواهد شد.


.

.

9/12/2013
عکس ترمزگیری، موتور سیکلت، موتور