web site hit counter

نکات مورد توجه در رابطه با سوخت گیری موتورسیکلت ها:...

.

.

.

.

-

- بنزین ماده ای فوق العاده آتشگیر است. مراحل سوخت گیری را در محیطی با تهویۀ بسیار مناسب و به دور از هرگونه شعله یا جرقه انجام دهید.

.
- از بنزین ناخالص و آلوده به عنوان سوخت استفاده نکنید.

. 
- مخزن سوخت را بیش از حد، از سوخت پر نکنید.

.
- از تماس چندباره یا بلندمدت بنزین با پوست دست خودداری کنید.

.
- از تنفس بخار بنزین و یا وارد شدن بنزین به دهان به شدت اجتناب کنید.

.
- بنزین و هر ماد سوختی دیگر را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

.
- همواره از سوخت پیشنهادی اعلام شده در دفترچه راهنمای موتورسیکلت استفاده کنید.

.

.

.

.

9/10/2013
عکس سوخت گیری، سوخت، موتور سیکلت، بنزین