web site hit counter

ملاحظات زیست محیطی در رابطه با موتور سیکلت:...

.

.

.

.

- سطح آلایندگی ناشی از گازهای خروجی از اگزوز نباید از میزانی که توسط نهادهای ذیربط تعیین شده است فراتر رود.

.

- همواره از سوخت و روغن های پیشنهادی که از طرف سازنده یا تعمیرگاه مجاز پیشنهاد می شود استفاده کنید.

.

- از تجهیزاتی که منجر به افزایش صدای تولیدی در اگزوز می شود و نیز از ایجاد هر گونه آلودگی صوتی خودداری کنید.

.

- همۀ روغن ها و روان کننده های استفاده شده و ظروف و قوطی های مرتبط با آنها، و نیز هرگونه قطعات دور ریختنی مرتبط با موتورسیکلت (از جمله باتری غیرقابل استفاده) باید با توجه به قوانین مرتبط با محیط زیست و تلاش برای داشتن کمترین آلایندگی زیست محیطی و با رعایت شیوه های اصولی دفع شوند و یا به مراکز بازیافت مخصوص تحویل داده شوند.


.

.

9/24/2013
تصویر خبری  محیط زیست، موتور سیکلت