web site hit counter

نظر سنجی رضایت مشتریان از محصولات شرکت

مشخصات مشتری
مشخصات محصول خریداری شده

ارزیابی
چنانچه ارزیابی شما در هریک از موارد خوب یا عالی نباشد یا هرگونه پیشنهادات و انتقادی را در این زمینه با ذکر مصادیق تشریح نمایید.
نقاط قوت محصول خریداری شده در کدام بخش است.
نقاط ضعف محصول خریداری شده در کدام بخش است.