اخبار

کسب ﺭﺗﺒﻪ نخست ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ برای ششمین سال پیاپی توسط کویرموتور

کسب ﺭﺗﺒﻪ نخست ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ توسط کویرموتور.

.

شرکت یکتاز سیکلت کویر و اوراسیا (کویرموتور) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۹ بر اساس گزارش نتایج ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده موتورسیکلت برای ششمین سال پیاپی مقام نخست را کسب نمود.

بر اساس دستورالعمل ارزیابی، شرایط و ضوابط ﺧﺪﻣﺎﺕ صنعت موتورسیکلت، از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) که بر اساس ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان صورت گرفته است، اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۹ منتشر شد.

شرکت کویرموتور و اوراسیا مقام اول در خدمات پس از فروش را احراز و از ﺣﯿﺚ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت آیین‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮایی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن نمره عالی را دریافت کرد.

لازم به ذکر است که اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ شامل؛ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد (با ۵۰٪)، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت (با ۲۵٪)، ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺪﻣﺎت (با ۲۰٪) و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت (با ۵٪) بوده است.

نمره بالای کویر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ‌ﻫﺎ و همچنین در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎ از میان 39 شرکت -مورد ارزیابی ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۹- یکی از افتخارات مهم شرکت کویرموتور در سال گذشته است. کسب این افتخار برای ششمین سال پیاپی نشان از استمرار در بخش‌های مختلف شرکت کویرموتور در تولید، خدمات پس از فروش و توزیع است. شرکت کویرموتور توانسته با تنوع محصولی گسترده، مشتریان زیاد با درخواست‌هایی با کیفیت بالا در طی 6 سال گذشته در شرایطی از شرکت بازرسی کنترل ایران و تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت رتبه اول را در ایران کسب نماید که جلب رضایت مشتریان -که با نظرسنجی سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام شده-، اهمیت در استمرار این موضوع را نشان می‌دهد.

شرکت کویرموتور در سال‌های (۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸) نیز به مقام نخست، دست یافته و از این حیث رکورد دار خدمات پس از فروش در صنعت موتورسیکلت ایران است.

 .

کسب ﺭﺗﺒﻪ نخست ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ توسط کویرموتور

.

رتبه خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه کننده موتورسیکلت در سال 1399

کسب ﺭﺗﺒﻪ نخست ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ توسط کویرموتور.

.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ (روﯾﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ‌ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ)شرکت‌ها

کسب ﺭﺗﺒﻪ نخست ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ توسط کویرموتور

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ‌ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﯾﺎ شرکت‌هایی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ شرکت‌های ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮفته و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪون اﯾﻦ شرکت‌ها ارزﯾﺎﺑﯽ ادواری ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ، وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﯾﺠﺎد راﻫﮑﺎرﻫﺎیی ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ‌ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان آن‌ها در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دارد. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪﻣﺎتﭘﺲ از ﻓﺮوش در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ، ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴووﻟﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺎل ۱۳۹۳ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻧﻤﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان از ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ‌ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

.

..

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ نمایندگی‌ها شرکت‌ها در سال 1399- شرکت‌های دارای بیشتر از 5 نمایندگی

کسب ﺭﺗﺒﻪ نخست ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ توسط کویرموتور

.

.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ شاخص رضایتمندی مشتریان شرکت‌ها در سال 1399- شرکت‌های دارای بیشتر از 5 نمایندگی

کسب ﺭﺗﺒﻪ نخست ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ توسط کویرموتور

.

.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ امتیاز نتیجه عملکرد شرکت‌ها در سال 1399

کسب ﺭﺗﺒﻪ نخست ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ توسط کویرموتور

 

1400/02/18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *