web site hit counter

مراقبت از فیلتر هوا در موتورسیکلت:...

.

.

.

.

 

- اگر اجزاء فیلتر هوا آلوده شوند، مقاومت بیشتری در مقابل هوای ورودی از خود نشان می دهند که این امر موجب تحمیل توان خروجی بیشتر و مصرف اضافة سوخت می شود.

.
- فیلتر هوا باید به صورت منظم هر چند وقت یکبار سرویس و یا در صورت نیاز تعویض شود.

.
- فیلتر هوا پس از سواری در هوای غبارآلود به سرویس بیشتری نیاز دارد.


- از روشن کردن انجین در شرایطی که فیلتر هوا بر سر جای خود قرار نگرفته خودداری کنید؛ زیرا این کار ممکن است به طور جدی به انجین آسیب وارد کند.

.
- اگر  در مسیر حرکت روزانة شما گرد و غبار زیادی وجود دارد و یا مرطوب و گل آلود است، باید فیلتر را بیشتر از آنچه در جدول وارسی فنی آمده است مورد رسیدگی قرار دهید.


- اگر هر مو-قع بر حسب اتفاق فیلتر هوا دچار آب گرفتگی شد، فوراً فیلتر و داخل درپوش محفظة آن را خشک کنید.مراحل تعویض فیلتر هوای موتورسیکلت:

1. زین اصلی را بردارید.  
2. پیچ های درپوش فیلتر هوا را باز کرده و درپوش را از جای خود بردارید.
3. فیلتر را خارج کنید.
4. اگر فیلتر پاره شده، آسیب دیده و یا بیش از حد کثیف شده است، آن را با یک فیلتر نو تعویض کنید.
5. فیلتر تعویض شده را در سر جای خود قرار داده و درپوش را بعد از نصب با پیچ ببندید.

.  

اگر فیلتر به درستی در جای خود قرار نگیرد، گرد و غبار و آلودگی های محیطی را مستقیماً به خود می گیرد و این امر موجب استهلاک سیلندر، کاسته شدن از عمر مفید انجین و تحمیل توان اضافی بر آن خواهد شد. فیلتر هوا را با دقت و به درستی در جای خود قرار دهید.

.

9/11/2013
عکس فيلتر هوا، فیلتر، هوا، موتورسیکلت، موتورسیکلت