نظر سنجی رضایت مشتریان از محصولات شرکت

مشخصات مشتری
مشخصات محصول خریداری شده

ارزیابی
چنانچه ارزیابی شما در هریک از موارد خوب یا عالی نباشد یا هرگونه پیشنهادات و انتقادی را در این زمینه با ذکر مصادیق تشریح نمایید.
نقاط قوت محصول خریداری شده در کدام بخش است.
نقاط ضعف محصول خریداری شده در کدام بخش است.